Regulamin usług prywatności

Regulamin usług prywatności

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania usług związanych z prywatnością danych do rejestracji domen w serwisie AfterMarket.pl.

Przedmiot usługi

Usługa ochrony prywatności domen (zwana dalej usługą), polega na ukryciu danych użytkownika w bazie WHOIS zawierającej dane abonentów domen.

Poprzez zamówienie usługi użytkownik serwisu zgadza się na wykonanie cesji domen na podmiot świadczący usługę: spółkę Domain Privacy LLC z siedzibą w 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, USA (zwaną dalej usługodawcą).

Usługodawca zapewnia, iż na każde zlecenie użytkownika, bezzwłocznie dokona zwrotnej cesji domeny na dane użytkownika.

Usługa dotyczy tylko domen zarejestrowanych w serwisie. Usługa nie może być aktywowana dla domen, dla których rejestr nie zapewnia mechanizmów automatycznych oraz bezpłatnych cesji domen.

Opłaty za usługę

Opłaty za usługę pobierane są równocześnie z opłatą za utrzymanie domeny, zgodnie z aktualnym cennikiem serwisu.

W przypadku aktywowania usługi dla nowej domeny, opłata pobierana jest z góry za wskazany okres rejestracji domeny.

W przypadku aktywowania usługi dla już zarejestrowanej domeny, opłata pobierana jest z góry za okres aktualnej ważności rejestracji domeny.

W przypadku przedłużenia utrzymania domeny z włączoną usługą, opłata pobierana jest z góry za wskazany okres przedłużenia domeny.

W okresie obowiązywania usługi, użytkownik może dowolną ilość razy włączać i wyłączać ukrycie swoich danych w bazie WHOIS.

Wykorzystanie usługi

Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi dla dowolnej domeny. W takim wypadku, usługodawca zwróci użytkownikowi opłatę za niewykorzystany czas działania usługi.

Usługa nie może  być wykorzystywana do ukrycia tożsamości osób prowadzących działania niezgodne z prawem. W przypadku udokumentowanych działań użytkownika polegających na wykorzystywaniu domen z włączoną usługą do kradzieży tożsamości (phishingu), łamania praw autorskich, zagrożenia bezpieczeństwa sieci komputerowych lub innych działań niezgodnych z prawem, usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia usługi bez prawa zwrotu opłat za usługę.

W przypadku zaistnienia sporu sądowego dotyczącego wykorzystania domeny objętej usługą, usługodawca może na prośbę użytkownika wystawić pełnomocnictwo dla wskazanej osoby fizycznej bądź prawnej do reprezentowania usługodawcy w zaistniałym sporze zgodnie z instrukcjami użytkownika, po uiszczeniu przez użytkownika opłaty w wysokości 500 EUR. W przypadku braku uiszczenia takiej opłaty, usługodawca nie będzie podejmował żadnych działań w sporze ani dochodzić praw do domeny.

Dane osobowe użytkowników usługi są chronione zgodnie z polityką prywatności serwisu.