Regulamin sprzedaży domen

Regulamin sprzedaży domen

Niniejszy regulamin opisuje zasady sprzedaży domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl.

Sprzedaż domen na giełdzie

Wystawienie oferty sprzedaży na giełdzie domen z ceną "Kup teraz", akceptacja otrzymanej oferty kupna domeny bądź złożenie kontroferty oznacza prawnie wiążącą zgodę na sprzedaż domeny po wskazanej cenie. Niewywiązanie się z transakcji sprzedaży domeny skutkować będzie naliczeniem opłat karnych zgodnie z cennikiem.

Przeniesienie własności domeny

Użytkownik wystawiający aukcję, ofertę sprzedaży lub transakcję Escrow w serwisie zgadza się na przeniesienie praw do domeny na właściciela serwisu w przypadku jej pomyślnej sprzedaży (tzn. dokonania zapłaty przez nabywcę lub zakończenia aukcji), celem przekazania jej nabywcy. W momencie przeniesienia praw, właściciel serwisu wpłaci należność za domenę na konto sprzedającego użytkownika.

Niewywiązanie się z umowy sprzedaży domeny

W przypadku sprzedaży domeny niezarejestrowanej w serwisie AfterMarket.pl bądź też domeny, której transfer nie może odbyć się automatycznie, sprzedający jest zobowiązany do przekazania domeny kupującemu po otrzymaniu informacji o dokonaniu wpłaty przez kupującego,  w następujących terminach:

Niedotrzymanie wymienionych terminów skutkuje naliczeniem opłaty karnej zgodnie z aktualnym cennikiem.

Możliwość sprzedaży

Właściciel serwisu może ograniczyć albo uniemożliwić możliwość wystawienia aukcji, wystawienia domeny na sprzedaż bądź rozpoczęcia transakcji Escrow w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających bądź utrudniających przeniesienie praw do domeny na nabywcę, takich jak zbliżający się termin ważności domeny albo trwający transfer domeny do innego rejestratora.

Manipulacja ofertami w aukcji

Zabroniona jest manipulacja ceną bądź ofertami w aukcji, w szczególności licytowanie w aukcji własnej domeny. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników dopuszczających się manipulacji stanem aukcji, oraz obniżenia wynagrodzenia sprzedawców o kwoty powstałe w wyniku manipulacji.

Sprzedaż poza serwisem

Użytkownik wystawiający domeny na giełdzie domen jest zobowiązany do przeprowadzenia sprzedaży domen, dla których otrzymał w serwisie oferty kupna, za pomocą transakcji Escrow w serwisie. Odrzucanie ofert i późniejszy kontakt z kupującymi poza serwisem celem dokończenia transakcji skutkować będzie naliczeniem dwukrotnej prowizji jak za sprzedaż domeny w serwisie.

Rozwiązywanie sporów

W przypadku domen sprzedawanych za pomocą transferu na konto u innego rejestratora niż AfterMarket.pl bądź też domen, których transfer do nabywcy nie może odbyć się automatycznie, kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia problemów z transferem w przeciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o przekazaniu domeny przez sprzedającego. Po tym terminie, transakcja zostanie uznana za zawartą.

W przypadku zgłoszenia przez kupującego problemów z transferem, transakcja zostanie sprawdzona przez arbitra serwisu AfterMarket.pl. Decyzje arbitra co do zawarcia bądź niezawarcia transakcji są ostateczne. Arbiter ma prawo nałożyć opłatę karną na stronę niewywiązującą się z umowy nabycia domeny.

Modyfikacje aukcji i ofert

Modyfikacje oraz odwołania ofert złożonych w aukcjach oraz samych aukcji nie są możliwe. Wszystkie oferty sprzedaży oraz kupna domen w serwisie aukcyjnym są prawnie wiążące.

Modyfikacje w trwającej aukcji nie są możliwe, poza awaryjnym odwołaniem aukcji wiążącym się z koniecznością uiszczenie opłaty według cennika serwisu.

Kategorie aukcji

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo zmiany kategorii, w której wystawiona została aukcja lub oferta sprzedaży domeny, w przypadku gdy wybrane przez sprzedającego kategorie nie odpowiadają charakterowi domeny. Decyzja odnośnie takiej zmiany jest podejmowana przez właściciela serwisu i nie podlega reklamacji.

Opłaty i prowizje

Sprzedaż domeny wiąże się z uiszczeniem opłaty wyszczególnionej w cenniku serwisu. Opłata ta jest automatycznie potrącana z kwoty przekazanej sprzedającemu.

Należność za sprzedaną domenę zostaje przekazana na konto do rejestracji domen sprzedającego. Może być stamtąd wypłacona na rachunek bankowy, lub też użyta do opłacenia innych usług zamówionych w serwisie.

Płatności za usługi promocyjne

Płatności za usługi promocyjne, takie jak umieszczenie ofert sprzedaży domeny na stronie głównej, są pobierane z góry. Opłaty nie są zwracane w przypadku niemożności kontynuacji promocji z przyczyn zewnętrznych (takich jak wygaśnięcie domeny czy jej sprzedaż). W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc promocyjnych, właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wyboru metody wyboru wyświetlanych zgłoszeń (losowo bądź według daty zakończenia aukcji).

Faktury za sprzedaż domen

Użytkownicy dokonujący sprzedaży domen w serwisie wyrażają zgodę na wystawianie w ich imieniu faktur dokumentujących sprzedaż usług właścicielowi serwisu.