Regulamin programu resellerskieg

Regulamin programu resellerskiego

Serwis AfterMarket.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem 245422 (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z usług programu resellerskiego w serwisie.

Zasady programu

Program resellerski dostępny jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników serwisu będących płatnikami VAT z siedzibą w Polsce, lub też spełniających inne warunki określone odrębnie przez właściciela serwisu.

W ramach programu resellerskiego, każdy użytkownik (zwany dalej "resellerem") może utworzyć serwis resellerski (zwany dalej "stroną"), pod wybraną przez siebie domeną zarejestrowaną w serwisie.

Każda strona umożliwia klientom resellera zamawianie usług rejestracji domen, utrzymania stron WWW i dostarczonych przez właściciela serwisu usług dodatkowych, zarządzanie tymi usługami oraz przedłużanie ich ważności.

Strona utrzymywana jest bezpłatnie na serwerach należących do właściciela serwisu, który zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie utrzymania i aktualizacji strony.

Rozliczenia

Płatności za usługi zamówione na stronie rozliczane są poprzez wystawianie klientom strony faktur w imieniu resellera i danymi jego firmy. Reseller zobowiązany jest do księgowania wystawionych faktur w swoim systemie księgowym i prawidłowego rozliczania pobranego podatku VAT.

Za wszystkie usługi zakupione przez klientów resellera, konto resellera obciążane jest kwotą wynikającą z zakupienia usługi po cenach hurtowych, wyświetlonych w panelu resellera. Jednocześnie, konto resellera jest zasilane kwotą faktycznie wpłaconą przez klienta, zgodnie z cenami ustalonymi przez resellera.

Za wyjątkiem usług wymienionych w następnym akapicie, reseller sam ustala ceny usług w swoim serwisie, poprzez ustalenie marży powyżej cen hurtowych.

Za sprzedaż domeny na giełdzie domen umieszczonej na stronie, reseller otrzymuje stałą marżę w wysokości połowy prowizji określonej w cenniku serwisu w stosunku do sprzedaży domen na stronach resellerskich.

Przetwarzanie danych osobowych

Reseller zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych swoich klientów wyłącznie w celach wystawiania faktur oraz przesyłania informacji związanych z bieżącą obsługą kont klientów.

Za wyjątkiem sytuacji wymienionych w następnym akapicie, reseller zobowiązany jest do korzystania z funkcji wysyłania masowych wiadomości swoim klientom wyłącznie celem informowania o nowościach, zmianach cen, i przekazywania innych wiadomości bezpośrednio związanych z obsługą kont w serwisie resellerskim.

Reseller ma możliwość wysłania swoim klientom nie więcej niż jednej masowej wiadomości w miesiącu o temacie niezwiązanym bezpośrednio z obsługą kont klientów w serwisie resellerskim.

Zarządzanie usługami klientów

Reseller zobowiązany jest do dokonywania zmian w konfiguracji i sposobie działania usług w serwisie resellerskim wyłącznie na wyraźne życzenie klientów i w sposób przez nich określony.

Rezygnacja z uczestnictwa w programie

Reseller może zrezygnować z uczestnictwa w programie resellerskim z miesięcznym okresem wypowiedzenia, poprzez poinformowanie o tym właściciela serwisu AfterMarket.pl za pomocą poczty elektronicznej. Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo do podjęcia działań celem potwierdzenia faktycznego wypowiedzenia uczestnictwa w programie za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie.

Zamknięcie serwisu resellerskiego

Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo dokonać bezzwłocznego zamknięcia serwisu resellera w następujących przypadkach:

Właściciel serwisu AfterMarket.pl ma prawo przenieść konta klientów zamykanego serwisu resellera do serwisu innego, wybranego przez siebie resellera.