Regulamin dzierżawy domen

Regulamin dzierżawy domen

Niniejszy dokument określa zasady dzierżawy domen w serwisie  AfterMarket.pl.

Przekazanie praw do domeny

Wydzierżawiający domenę zgadza się na dokonanie cesji domeny na właściciela serwisu na okres dzierżawy domeny.

Jeśli warunki dzierżawy obejmują przekazanie domeny dzierżawiącemu po zakończeniu okresu dzierżawy, dzierżawiący zgadza się na wykonanie cesji domeny na swoje dane po zakończeniu dzierżawy.

Działania zabronione

Bez zgody wydzierżawiającego, niedozwolone jest wykorzystywanie dzierżawionych domen do następujących działań:

W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykorzystania domeny, właścicielowi serwisu AfterMarket.pl przysługuje ostateczne prawo stwierdzenia, czy postanowienia regulaminu zostały  naruszone.

Terminy płatności

Czynsz za dzierżawę domeny musi  być wpłacany przez dzierżawiącego w następujących terminach:

Zerwanie dzierżawy

Wydzierżawiający ma prawo do zerwania umowy dzierżawy w przypadku naruszenia przez dzierżawiącego postanowień niniejszego regulaminu.

W przypadku nieopłacenia czynszu przez dzierżawiącego, wydzierżawiający ma możliwość ponownego umożliwienia dzierżawiącemu dokonania zapłaty, lub też zerwania dzierżawy. W tym przypadku, zerwanie nie jest możliwe wcześniej niż 3 dni po upływie terminu płatności, celem umożliwienia rozpatrzenia ewentualnych reklamacji płatności od dzierżawiącego.

W przypadku braku decyzji wydzierżawiającego, umowa dzierżawy zostanie automatycznie zerwana 14 dni po upływie terminu zapłaty niewpłaconego czynszu.

Odnawianie domen

Wydzierżawione domeny będą odnawiane automatycznie na koszt wydzierżawiającego.