Polityka prywatności

Polityka prywatności

Michau Enterprises Limited (zwany dalej właścicielem), właściciel serwisu AfterMarket.pl (zwanego dalej serwisem), przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu na następujących zasadach:

Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia przetwarzania płatności od użytkowników, generowania faktur za usługę oraz rejestracji domen i realizacji innych usług oferowanych w serwisie.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, oraz otrzymywanie za pomocą poczty email informacji związanych z bieżącym korzystaniem z serwisu oraz informacji o produktach i usługach powiązanych z działalnością serwisu.

Udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawne, lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymagają odpowiednie regulacje prawne.

Usunięcie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ulegają usunięciu z serwisu poprzez wybranie przez użytkownika opcji usunięcia konta w serwisie, dostępnej po zalogowaniu się. Czynność ta jest wykonywana przez użytkowników osobiście.

Usunięcie danych osobowych jest możliwe tylko pod warunkiem niezalegania przez użytkownika z opłatami za usługi świadczone w serwisie i braku ujemnego salda konta w serwisie.