Regulamin ogólny serwisu

Regulamin płatności

Niniejszy regulamin opisuje zasady przyjmowania i obsługi płatności w serwisie AfterMarket.pl.

Płatności za domeny

Płatności za usługi zamawiane w serwisie muszą być wnoszone w terminach wskazanych na liście usług do opłacenia widniejącej na koncie użytkownika. Wniesienie płatności po tym terminie może skutkować brakiem realizacji zamówionej usługi.

Użytkownik może dokonać wpłaty na swoje konto z góry. W tym wypadku, wpłacona kwota będzie automatycznie zużywana na opłacenie usług zamawianych przez użytkownika, do momentu jej wyczerpania. Nadpłata na konto użytkownika może być zwrócona na konto bankowe w terminie 5 dni roboczych, za opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem.

Rezerwacja usług

Domeny inne niż .pl nie mogą być rezerwowane. Dlatego też mimo złożenia oferty rejestracji tych domen, mogą one nie być zarejestrowane dla użytkownika w przypadku gdy inny rejestrator dokona rejestracji domen podczas oczekiwania na zapłatę użytkownika lub przetworzenie jego zamówienia.

Usługi prerejestracji

Opłaty za usługi prerejestracji (wnoszone na poczet usług rejestracji domen, która ma być wykonana w przyszłości), która nie może zostać wykonana, zostaną zwrócone na konto do rejestracji domen w serwisie. Nadpłata ta może być wykorzystana do rejestracji domen lub też zwrócona użytkownikowi na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Zaległości w opłatach

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wytransferowania domen użytkownika na inne konto lub do innego rejestratora, ich sprzedaży bądź funkcjonowania stron internetowych umieszczonych pod danymi domenami, jeśli zaległości użytkownika z tytułu opłat za usługi wykonane w serwisie przekraczają 25 EUR.

Faktury za kupno domen

Faktury VAT za zakupy domen i innych usług dokonane w serwisie wystawiane są przez właściciela serwisu w cyklu miesięcznym w formie elektronicznej. Faktury te obejmują podsumowanie usług zakupionych w serwisie w danym miesiącu. Załącznikiem do faktury jest  szczegółowe zestawienie zakupionych usług.

Część usług w serwisie jest świadczona przez partnera właściciela serwisu, firmę Domain Aftermarket LLC z siedzibą w 16192 Coastal Highway, 19958 Lewes, Delaware, USA. Użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie faktur od tej firmy za świadczone przez nią usługi.

Wymiana walut

Wymiana walut w płatnościach dokonywanych w serwisie odbywa się zgodnie z bieżącymi kursami Europejskiego Banku Centralnego. Właściciel serwisu może pobierać prowizję za wymianę walut w wysokości nieprzekraczającej 3%.

Przetwarzanie płatności

Określone formy płatności mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, które przekazują wpłacone przez użytkowników środki na konto właściciela serwisu zgodnie z odrębnymi umowami.

Prowizje

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania prowizji pokrywających koszty obsługi określonych sposobów wpłaty bądź wypłaty środków.