Regulamin usług hostingowych

Regulamin usług hostingowych

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych w serwisie AfterMarket.pl.

Usługa hostingu

Administrator serwisu zobowiązuje się do świadczenia usług hostingu stron WWW z należytą starannością.

Administrator zobowiązuje się do informowania o zaplanowanych przerwach technicznych i innych ograniczeniach w korzystaniu z usług z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniami siły wyższej, aktami terroryzmu, klęskami żywiołowymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi.

Z zastrzeżeniem powyższych wyjątków, administrator zobowiązuje się do zapewnienia miesięcznej dostępności stron WWW na udostępnianych kontach hostingowych na poziomie 99.5%. W przypadku wystąpienia przerw w dostępności powyżej gwarantowanej dostępności, administrator zobowiązuje się do przedłużenia ważności konta hostingowego o 1 dzień w zamian za każdą godzinę niedostępności.

Działania niedozwolone

Niedozwolone jest wykorzystywanie konto hostingowych do:

Konta, na których prowadzona będzie niedozwolona działalność, będą usuwane. Użytkownikowi konta w przypadku stwierdzenia niedozwolonej działalności nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany czas użytkowania konta.

Limity zużycia zasobów

Dla każdego konta hostingowego obowiązują limity zasobów:

Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych ograniczeń lub blokady konta, jeśli jego zawartość stanowi zagrożenie dla stabilności serwera lub innych kont hostingowych. W takim przypadku, użytkownik konta otrzyma monit z informacją na temat wprowadzonych ograniczeń i przyczyny ich wprowadzenia. Konta, których zawartość mimo przesyłanych monitów nadal stanowi istotne zagrożenie stabilności serwera, mogą być zablokowane lub usunięte.

Ważność konta

Klient zobowiązany jest do terminowego opłacania abonamentu za usługi hostingowe oraz utrzymywania aktualnych danych kontaktowych w serwisie AfterMarket.pl. Konta nieopłacone w ciągu 7 dni od upływu terminu zapłaty będą blokowane, a po dalszych 14 dniach usuwane z serwera.

Postanowienia końcowe

Usługi niemieszczące się w ramach normalnej obsługi technicznej serwera mogą być wykonywane przez administratora za indywidualnie uzgodnioną opłatą.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług hostingowych lub obowiązujących limitów zasobów, informując o tym klientów drogą elektroniczną.