Regulamin ogólny serwisu

Regulamin ogólny serwisu

Serwis AfterMarket.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem 245422 (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu.

Regulaminy usług

Poniższe regulaminy poszczególnych usług świadczonych w serwisie stanowią integralną
część niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wyraża też tym
samym akceptację treści wskazanych poniżej regulaminów.

Dane gromadzone w serwisie

Wszystkie dane wyświetlane i gromadzone w serwisie, w tym dane statystyczne, stanowią własność właściciela serwisu.

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje użytkowników będą rozpatrywane przez właściciela w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Zmiany regulaminu

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jak też pozostałych regulaminów obowiązujących w serwisie, w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani w momencie zalogowania się do serwisu bądź też wykonania czynności wymagającej akceptacji nowego regulaminu.

Sprawy sporne

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Cypryjskiej.