Regulamin kupna domen

Regulamin kupna domen

Niniejszy regulamin opisuje zasady kupna domen internetowych w serwisie AfterMarket.pl.

Oferta kupna domeny

Złożenie oferty w aukcji domeny, oferty kupna domeny wystawionej na sprzedaż, zaakceptowanie kontroferty otrzymanej od sprzedawcy domeny lub zaakceptowanie transakcji Escrow oznacza prawnie wiążącą ofertę kupna domeny po wskazanej cenie.

Termin opłat za domenę

Opłaty za zakupione przez użytkownika domeny muszą być wnoszone w odpowiednich terminach:

Niewniesienie opłaty w terminie powoduje naliczenie opłaty karnej zgodnie z obowiązującym cennikiem. Domeny, za które nie wniesiono opłaty w terminie, nie będą dla użytkownika zarejestrowane.

Przeniesienie praw do domeny

Złożenie oferty w aukcji lub na giełdzie, wybór opcji "Kup teraz" lub zaakceptowanie transakcji Escrow oznacza zgodę użytkownika na przeniesienie na niego praw do domeny.

Usuwanie i ponowne wystawiania aukcji

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji domeny, lub anulowania zamówienia rejestracji, transferu, kupna bądź przechwycenia domeny w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych, technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających rejestrację, transfer przechwycenie bądź przeniesienie własności domeny.

Aukcja domeny może być anulowana i przeprowadzona ponownie lub tez przedłużona w przypadku wystąpienia błędu systemowego lub innych okoliczności uniemożliwiających jej prawidłowy przebieg. O anulowaniu bądź przedłużeniu czasu trwania aukcji użytkownicy licytujący w aukcji zostaną powiadomieni emailem. Jeśli domena została opłacona przez zwycięzcę anulowanej aukcji, opłata za domenę zostanie zwrócona na konto użytkownika, zaś domena usunięta z tego konta.

Weryfikacja użytkowników

Przed umożliwieniem użytkownikowi złożenia bądź akceptacji oferty kupna domeny, właściciel serwisu może podjąć działania zmierzające do ustalenia wiarygodności użytkownika, w tym, weryfikacji danych osobowych podawanych przez użytkownika i innych parametrów mogących mieć wpływ na ocenę wiarygodności i wypłacalności użytkownika.

Czas trwania aukcji

Czas trwania aukcji może być przedłużony o 5 minut w przypadku złożenia w aukcji oferty podczas ostatnich 5 minut jej trwania, celem umożliwienia innym uczestnikom aukcji dostosowania swoich ofert.